05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از تتراهیدروفوران به عنوان حلال در فرآیند تولید بیودیزل در راکتور میکرو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)

چکیده

در مطالعه حاضر، بیودیزل از روغن پسماند رستوران ( )WCOدر تماس با متانول تهیه شد. فرآیند از طریق تبادل استری در رکتور با ابعاد میکرو با استفاده از حلال تتراهیدروفوران در شرایط مختلف انجام شد. رسوبات آهکی کتری به عنوان یک کاتالیست ناهمگن در ℃ 099به مدت 2hکلسینه شده است. برای بهینهسازی شرایط واکنش پارامترهای اصلی موثر بر خلوص بیودیزل تولیدی از جمله دمای واکنش، غلظت کاتالیست، نسبت حجمی روغن به متانول و نسبت حجمی تتراهیدروفوران به متانول از طریق روش سطح پاسخ ( )RSMمورد مطالعه قرار گرفتند. در شرایط بهینه خلوص بیودیزل تولیدی ٪ 09/63به دست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، کاتالیست رسوب آهکی و استفاده از تتراهیدروفوران بهعنوان حلال میتوان زمان واکنش و هزینه تولید بیودیزل را کاهش داد