05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان تبدیل کردن کربن دی اکسید به متان در طی فرآیند متان سازی و در راکتور حبابی دو غابی SBCR با استفاده از نرم افزار Minitab
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمدصادق پرندین (نفر اول)، عباس همتی (نفر دوم)، مجید محدثی (نفر سوم)

چکیده

عملکرد پاارمترهای بر راکتورهای حبابی دو غابی به منظور تبدیل کربن دی اکسید به متان و در فرآیند متان سازی با استفاده از نرم افزار Minitab و از روش فاکتوریل کامل عمومی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی اثر پارمترهای تاثیرگذار دما، فشار، راکتور، غلظت کاتالیست و سرعت گاز ورودی به راکتور بر میزان تبدیل CO2 به متان را مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشانگر این مطلب بود که با افزایش دما و فشار راکتور، میزان تبدیل افزایش می یابد اما با افزایش سرعت گاز ورودی به راکتور میزان تبدیل نرخی نزولی خواهد داشت. در مورد تاثیر غلظت کاتالیست بر میزان تولید متان این نتیجه حاصل شده که بالاترین میازن تبدیل در غلظت 6/5 درصد حجمی انجام می پذیرید در نهایت از نظر کمی می توان چنین بیان نمود که بالاترین میزان تبدیل CO2 به متان در دمای 325 سانتی گراد و فشار BAR 20 و در شرایطی که غلظت کاتالیست 6/5 درصد حجمی و سرعت ورودی مخلوط گاز هیدروژن و کربن دی اکسید 0/8cm/s و در راکتور حبابی دو غابی با قطر کوچکتر راکتور A خواهد بود.