05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر هگزان بعنوان کمک حلال بر تولید بیودیزل در میکروراکتور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، ساسان صحرایی (نفر سوم)، محمد حسن خادمی (نفر چهارم)

چکیده

بیودیزل آلکیل استری است که از روغنهای گیاهی یا چربیهای حیوانی در حضور کاتالیست تولید میشود و به عنوان سوخت در موتورهای دیزل استفاده میگردد. این سوخت شبیه به گازوئیل متداول میباشد ولی با اینحال، ویژگی خروجیهای اگزوز بیودیزل بهتر از گازوئیل معمولی است و سوختی پاک محسوب میشود. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین امکان بازیابی مجدد از کاتالیستهای ناهمگن به جای همگن استفاده میشود. در این مطالعه از کاتالیست ارزان قیمت رسوب واحد DM استفاده شده است. این کاتالیست در دماهای کلسیناسیون بالاتر از 900c به کلسیم اکسید و منیزیم اکسید تبدیل میشود. در این مطالعه از n- هگزان به منظور کاهش گرانروی روغن و افزایش اختلاط استفاده شده است. همچنین برای کاهش زمان واکنش از یکمیکروراکتور استفاده شد. عملکرد میکروراکتور بهگونهای بود که در شرایط تقریباً برابر نسبت به سیستمهای دیگر سرعت واکنش تا حدود زیادی کاهش یابد. به بیان سادهتر بیودیزل با خواص مشابه درون یک راکتور کاملاً همزده و میکروراکتور موجود در این مطالعه به ترتیب در زمانهای480minو10min بدست آمده است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از n- هگزان به عنوان حلال، تاثیر قابل قبولی بر بهبود درصد خلوص بیودیزل تولیدی و در نتیجه بر افزایش محصول میگذارد