25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مدل های UNIQUAC و NRTL در مدل سازی ترمودینامیکی تعادل مایع-مایع سامانه دی بوتیل اتر+ الکل+ آب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دی بوتیل اتر، تعادل مایع ـ مایع، مدل سازی ترمودینامیکی، UNIQUAC ،NRTL
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)

چکیده

خالص ­سازی الکل ­ها یکی از پژوهش هایی است که امروزه در حال انجام است. به منظور خالص­ سازی از فرایندهای تقطیر و استخراج مایع-مایع استفاده شده است. در این مطالعه، خالص­ سازی الکل ­های گوناگون به وسیله استخراج با استفاده از حلال دی­ بوتیل­ اتر مورد بررسی قرار گرفت. تعادل مایع- مایع (LLE) برای سامانه­ های سه­ جزئی دی­ بوتیل­ اتر+ الکل+ آب در دماهای گوناگون مدل سازی ترمودینامیکی شد. برای مدل سازی از مدل­ های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL استفاده شد. پارامترهای اندرکنش بین­مولکولی به صورت تابعی از وارون دما در نظر گرفته­ شد. این پارامترها با استفاده از بهینه­ سازی یک تابع هدف به دست آمدند. تایع هدف به صورت میانگین مجذور انحراف بین داده­ های تجربی و نتیجه های به دست آمده از مدل­ ها در نظر گرفته شد. نتیجه های به دست آمده از مدل سازی نشان­ دهنده دقت بالای هر دو مدل در تخمین ترکیب درصد اجزا در فازهای گوناگون می­ باشد. انحراف جذر میانگین مربعات برای مدل­ های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL به ترتیب برابر 0.0191 و 0.0112 است. همچنین نتیجه ها نشان می ­دهد که دی بوتیل ­اتر برای جداسازی الکل ­های سنگین ­تر ضریب توزیع و انتخاب­ پذیری بالاتری دارد.