05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید بیودیزل از روغن پخت و پز پسماند با استفاده از کاتالیست های ناهمگن از منابع مختلف کلسیم اکسید بر پایه کلینوپتیلولیت
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، روغن پخت و پز پسماند، کلینوپتیلولیت، کلسیم اکسید، کاتالیست ناهمگن
پژوهشگران وحید نوری (دانشجو)، مجید محدثی (استاد راهنمای اول)

چکیده

بیودیزل به عنوان انرژی تجدید پذیر دارای ویژگی های سوخت سازگار با طبیعت و محیط زیست می باشد که در آینده می توان بعنوان یک سوخت جایگزین ارائه شود. هدف از این تحقیق تولید بیودیزل از روغن پخت و پز پسماند (WCO) می باشد. در این مطالعه سه پارامتر نسبت حجمی متانول به روغن، نسبت حجمی استون به روغن و غلظت وزنی کاتالیست در سه سطح در نظر گرفته شد (در همه آزمایش ها دما برابر 60ºC و زمان برابر 120min در نظر گرفته شد). همچنین استون در این تحقیق نـقش کمک حلال دارد. برای تجزیه و تحلیل آماری نتـایج از نرم افزار Design Expert، روش سطح پاسخ (RSM) و طرح Box-Behnken استفاده شده است. منابع مختلف پسماندِ حاویِ کلسیم اکسید از قبیل پوستۀ صدف، آهک ساختمانی و رسوب آب را بر روی زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی بعنوان پایه کاتالیست (پایه 75% وزنی و پوشش 25% وزنی) قرار داده و بازدهی هر یک از آن ها به عنوان کاتالیست ناهمگن در فرآیند تولید بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیست های موجود و هریک از پوشش ها و پایه موجود (زئولیت کلینوپتیلولیت) توسط آنالیز های شناسایی کاتالیست از جمله FTIR ،XRD و SEM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بازدهی تولید بیودیزل در شرایط بهینه عملیاتی به ترتیب هنگام استفاده از کاتالیست پوشش آهک ساختمانی، پوستۀ صدف و رسوب آب 88.54%، 94.21% و 98.23% بدست آمد. این نتایج نشان از مناسب بودن کاتالیست های موجود برای تولید بیودیزل می باشد.