05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصفیه پساب مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب؛ اکسیداسیون پیشرفته؛ فرآیند فنتون
پژوهشگران مجید محدثی (همکار)، محمدحامد رزمه گیر (همکار)، بابک عاقل (مجری)

چکیده

آب به عنوان بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده و البته پرمصرف ترین عنصر در صنایع که این روزها جهان با بحران کمبود آن در بسیاری از مناطق دست و پنجه نرم می کند، معرفی می گردد. این امر اهمیت جلوگیری از آلودگی آب و بازگردانی آب آلوده ی تولیدی صنایع به چرخه تولید و مصرف را یادآوری می کند. در عین حال لزوم حفاظت از محیط زیست، اصل غیر قابل تردیدی است که در جهان امروز عمومیت داشته و این ضرورت به موازات رشد صنایع و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی ها، اهمیت بیش تری پیدا کرده است. فناوری اکسیداسیون پیشرفته در دهه های اخیر توسعه قابل ملاحظه ای داشته و اهمیت زیادی در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد آلی مقاوم که روش های متداول تصفیه قادر به حذف این ترکیبات و کاهش پارامترهای کیفی آب نیستند، پیدا کرده است. در مطالعه حاضر، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب مونواتیل آمین سنتزی تهیه شده با استفاده از فرآیند فوتوفنتون خورشیدی بررسی شد. برای بهینه سازی شرایط واکنش پارامترهای اصلی موثر بر فناوری اکسیداسیون پیشرفته مانند زمان فرآیند، غلظت یون هیدروژن پراکسید، غلظت یون آهن (II) و pH از طریق روش سطح پاسخ (RSM) در قالب 30 آزمایش تصادفی به روش طراحی مرکب مرکزی (CCD) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بهترین شرایط عملیاتی در شرایط 4pH=، mM2[Fe2+]=، mM20[H2O2]= و min90t= درصد حذف COD و TOC به ترتیب برابر با 08/77 و 33/63 بدست آمد.