31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف فلزات سنگین از پساب پالایشگاه نفت با استفاده از بسترهای جاذب
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کلینوپتیلولیت ایرانی؛ تصفیه پساب پالایشگاه؛ فلزات سنگین؛ اصلاح جاذب؛ جذب سطحی
پژوهشگران بابک عاقل (همکار)، محمدحامد رزمه گیر (همکار)، اشکان گوران (همکار)، مجید محدثی (مجری)

چکیده

در این مطالعه هدف جذب کادمیم و سرب موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی و اصلاح شده آن با اسید موردبررسی قرار گرفت. برای اصلاح جاذب از هیدروکلریک اسید با غلظت 5M استفاده شد. آنالیز BET نشان داد که سطح ویژه جاذب پس از اصلاح بیشتر از 6 برابر نسبت به قبل اصلاح افزایش یافته است. همچنین نتایج FT-IR نشان داد که پس از اصلاح جاذب گروه های Si-O-Si تقویت شده اند. بعلاوه آنالیزهای XRD، XRF و SEM نیز نشان دادند که جاذب اصلاح شده ویژگی های بهتری برای جذب فلزات سنگین را دارد. سپس عملکرد زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی و اصلاح شده آن روی حذف کادمیم و سرب در یک بستر جاذب مطالعه شد. کلیه آزمایش ها در یک بستر جاذب پیوسته با حجم 330ml در دمای محیط انجام شد. اثر متغیرهای عملیاتی (غلظت اولیۀ فلزات سنگین، دبی پساب و میزان جاذب) روی میزان جذب موردبررسی قرار گرفت. هنگام استفاده از هر دو جاذب، نتایج حاکی از آن است که در شرایطی که غلظت فلزات سنگین و میزان جاذب در بیشترین مقدار و دبی پساب در کمترین مقدار قرار دارد، حذف هر دو فلز سرب و کادمیم بیشترین مقدار را دارد. ضمن آنکه جاذب اصلاح شده توانایی بالاتری در حذف فلزات سنگین دارد. در شرایط بهینه عملیاتی حذف کادمیم و سرب موجود در پساب در حضور جاذب اصلاح شده به ترتیب برابر 85/9% و 98/9% شد.