29 تیر 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از زئولیت ایرانی اصلاح شده برای حذف فلزات سنگین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زئولیت ایرانی؛ تصفیه پساب صنعتی؛ فلزات سنگین؛ اصلاح جاذب؛ جذب سطحی
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، اشکان گوران (نفر سوم)، محمدحامد رزمه گیر (نفر چهارم)

چکیده

در این مطالعه جذب کادمیم و سرب موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از زئولیت ایرانی اصلاح شده با HCl مورد بررسی قرار گرفت. برای اصلاح جاذب از HCl با غلظت 5M استفاده شد. عملکرد زئولیت ایرانی اصلاح شده بر روی حذف کادمیم و سرب در یک بستر جاذب مطالعه شد. کلیه آزمایشات در یک بستر جاذب پیوسته با حجم 330ml در دمای محیط انجام شد. اثر متغیرهای عملیاتی (غلظت اولیۀ فلزات سنگین، شدت جربان پساب و دوز جاذب) روی میزان جذب مورد بررسی قرار گرفت. هنگام استفاده از هر دو جاذب، نتایج حاکی از آن است که در شرایطی که غلظت فلزات سنگین و دوز جاذب در بیشترین مقدار و شدت جربان پساب در کمترین مقدار قرار دارد، حذف هر دو فلز کادمیم و سرب بیشترین مقدار را دارد. ضمن آنکه جاذب اصلاح شده توانایی بالاتری در حذف فلزات سنگین دارد. در شرایط بهینه عملیاتی حذف کادمیم و سرب موجود در پساب در حضور جاذب اصلاح شده به ترتیب حدود 86 % و 99 % شد.