31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه و بهینه سازی استفاده از جریان طبیعی و اجباری در تولید آب آشامیدنی به وسیله ترموسیفون در شهر بوشهر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، محمود ملکی (نفر دوم)، احمدرضا انصاری (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله با توجه به کارهای گذشته سعی شده تا مقایسه و بهینهسازی در جریان اجباری و جریان طبیعی در روش تولید آب آشامیدنی از رطوبت هوا بهوسیلهی ترموسیفون صورت پذیرد. مطالعات انجام شده بر اساس شرایط اقلیمی، آب و هوایی شهر بوشهر است. همچنین انواع مختلف ترموسیفون ها و کاربردهای آن و انواع و کاربردهای فنها بررسی گردید، در این کار چهار حالت که سه حالت آن جریان اجباری با استفاده از فن و دمنده (شامل دو فن افقی و یک فن سانتریفیوژ است). و یک حالت آن جریان طبیعی است که در کلیه حالتها از کانالهایی با سطح مقطع متفاوت استفادهشده است، مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد که جریان اجباری تولید آب آشامیدنی را بهطور میانگین در حدود 3.3برابر نسبت به جریان طبیعی افزایش میدهد که در این بین حالت سومی که بر آن الگوی جریان اجباری حاکم است، به دلیل میزان تولید آب مناسب و همچنین مصرف انرژی کمتر نسبت به سایر حالتهای اجباری بهینهتر و مناسبترین حالت برای تولید آب است