31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی واحد پنتان پالایشگاه کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، اشکان گوران (نفر دوم)، محمدحامد رزمه گیر (نفر سوم)

چکیده

واحد پنتان یکی از واحد های فرعی پالایشگاه کرمانشاه است که به منظور جداسازی گاز پنتاان ا درصد خلوص 89/8891از بنزین سبک توسط پژوهشگاه صنعت نفت طراحی و باه ساروی گذاشته شده است. در این واحد با استفاده از عما تطییار، تیلایر نرماات پنتاان در دو بار فرکچنیتور و اسپیلتر صورت میگیرد. در مطاله حاضر به شبیه ساازی دساتگاه هاای موجاود در واحد تولید پنتان پالایشگاه کرمانشاه از جمله بر فرکچنیتور و بر اسپیلتر باا اساتفاده از نار افزار اسپن هایسی پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی با داده های واقعی جریان خروجی از پایین بر اسپیلتر بعنوان جریان نهایی حاوی محصوت مورد مطایسه قرار گرفته اناد. ایان نتاایج نشان می دهند که درصد خیای میلق میانگین برای دما و فشار جریان نهایی به ترتیا 1/19 و 9/938می باشد و همچنین درصد خیای میلق میانگین برای ترکی نسبی نرمات پنتاان در جریان خروجی 1/99می باشد که نشانه صحت شبیه سازی صورت گرفتاه براسااد داده هاای واقعی این واحد می باشد