31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر رسوب بر هدر رفت انرژی مبدلهای حرارتی پالایشگاهها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)

چکیده

در این مقاله تأثیر رسوب سیال در جداره لوله و روی عملکرد مبدلهای حرارتی پالایشگاهها موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از معادلات ارائهشده ابتدا مقدار ضریب کلی انتقال حرارت در حالات رسوبی و غیر رسوبی برای مبدلهای حرارتی که برای مایعات و گازها طراحیشدهاند بدست آمد و سپس میزان افزایش سطح تبادل حرارتی را برای هر دو حالت نتیجهگیری و مقایسه گردید. طراحی و انتخاب صحیح مبدل حرارتی و کنترل شرایط بهرهبرداری از آن نقش بسزایی بر روی سرعت تشکیل رسوب بر روی سطوح تبادل حرارت دارد. تشکیل رسوب ضمن تأثیر بر ضریب کلی انتقال حرارت ،بر روی افت فشار در مبدل حرارتی نیز تأثیر گذاشت. با تشکیل رسوب سطح مقطع آزاد جریان سیال در لوله و یا پوسته کاهش و در دبی ثابت، سرعت جریان افزایش یافت که به سهم خود موجب افزایش افت فشار در مبدل حرارتی گشت. با افزایش افت فشار، جهت ثابت نگهداشتن دبی جریان، اجباراً باید از پمپ قویتر و انرژی بیشتری استفاده شود. تشکیل رسوب به عواملی نظیر سرعت جریان مایع، درجه حرارت سطوح گرم و pHمایع بستگی دارد. همچنین تشکیل آن بر روی مبدلهای حرارتی مخصوص مایعات شدید بود، اما این امر برای مبدلهای حرارتی طراحیشده برای گازها بسیار ناچیز بود که لحاظ این مسئله در طراحی مبدل توانست از بروز مشکلات بعدی و تعمیرات ناخواسته جلوگیری نماید.