29 تیر 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان ایمنی در صنایع
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(571/51 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(468/07 کیلوبایت)
جلسه دوم مجازي
(350/61 کیلوبایت)
جلسه سوم مجازي
(499/74 کیلوبایت)
جلسه چهارم مجازي
(639/71 کیلوبایت)
جلسه پنجم مجازي
(477/65 کیلوبایت)
جلسه ششم مجازي
(519/39 کیلوبایت)
جلسه هفتم مجازي
(404/9 کیلوبایت)
جلسه هشتم مجازي
(505/92 کیلوبایت)
جلسه نهم مجازي
(235 کیلوبایت)
جلسه دهم مجازي
(341/14 کیلوبایت)
جلسه يازدهم مجازي
(806/6 کیلوبایت)