31 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی عملکرد گرمایی و الکتریکی یک سیستم فتوولتائیک/گرمایی با خنک کاری نانوسیال و مجهز به کلکتور صفحه-لولۀ مارپیچی شیاردار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیستم فتوولتائیک/گرمایی، نانوسیال، لولۀ مارپیچی شیاردار، راندمان گرمایی، راندمان الکتریکی، انرژی خورشیدی.
پژوهشگران امین شهسوارگلدانلو (نفر اول)

چکیده

در این مقاله، عملکرد گرمایی و الکتریکی سیستم های فتوولتائیک/گرمایی مجهز به کلکتور صفحه-لولۀ مارپیچی شیاردار به صورت 1 درصد )، دبی - آزمایشگاهی بررسی شده است. از نانوسیال آب-مگنتیت به عنوان سیال انتقال گرما استفاده شده است. تأثیر غلظت نانوذرات ( 0 5 و 8 میلی متر) بر روی پارامترهای عملکردی سیستم شامل دمای پنل فتوولتائیک، /4 ، 40 کیلوگرم بر ساعت) و گام شیار ( 0 - جرمی نانوسیال ( 10 راندمان گرمایی، راندمان الکتریکی و راندمان کل بررسی شده است. همۀ آزمایش ها در شرایط محیطی (شدت تابش خورشیدی و دمای محیط) مشابه و با استفاده از شبیه ساز خورشیدی انجام شده است. نتایج نشان داد که شیاردار کردن لولۀ مارپیچی منجر به بهبود عملکرد گرمایی، 5 میلی متر دارای عملکرد گرمایی، الکتریکی و / الکتریکی و کلی سیستم فتوولتائیک گرمایی می شود. همچنین مشاهده شد که سیستم با گام شیار 4 کلی بهتری از سیستم با گام شیار 8 میلی متر است. طبق نتایج، راندمان های گرمایی، الکتریکی و کل سیستم با صفحه-لولۀ مارپیچی شیاردار با گام 83 درصد است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش غلظت /47-69/ 12 و 37 /38-12/29 ،50/89-37/ 5/4 میلی متر، به ترتیب در محدودۀ 03 نانوذرات و دبی جرمی نانوسیال منجر به بهبود عملکردهای گرمایی، الکتریکی و کلی هر سه سیستم مورد بررسی در تحقیق حاضر می شود.