05 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوکردن و شبیه سازی موتور درون چاهی حفاری با استفاده از روش های هوش محاسباتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تابع پایه شعاعی، سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی، شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی، الگو کردن، موتور درون چاهی حفاری
پژوهشگران عباس رضایی (نفر اول)، بهروز نوروزی (نفر دوم)

چکیده

تکنیک های هوش محاسباتی، توانایی زیادی در حل مسائل محاسباتی مختلف در علوم مهندسی دارند. در این مقاله، برای نخستین بار، الگوکردن و شبیهسازی موتور درون چاهی حفاری با استفاده از روشهای هوش محاسباتی مانند شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و تابع پایه شعاعی ارائه شده است. برای این منظور از دادههای تجربی برای آموزش و تست ساختارهای مختلف هوش محاسباتی استفاده شده است. الگو های هوش محاسباتی به دست آمده از لحاظ دقت و کارایی، با یکدیگر و نیز با دادههای تجربی مقایسه شده اند. نتایج مقایسه نشان میدهند این الگو ها دقت زیادی در پیشبینی رفتار موتورهای درون چاهی حفاری دارند. علاوه بر آن، از سرعت شبیه سازی بسیار زیادی در مقایسه با روش های اندازهگیری تجربی برخوردارند. درنهایت با استفاده از الگوی شبکه عصبی پیشنهادشده در این مقاله که بهترین جواب را در مقایسه با روش های دیگر دارد، برای نخستین بار یک معادله ارائه شده است که توصیف کنندۀ رفتار موتور درون چاهی حفاری است.