05 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی بهینه گیت Toffoliدر تکنولوژی QCAو مقایسه آن با تکنولوژی CMO
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عباس رضایی (نفر اول)

چکیده

اخیرا تکنولوژی CMOSبهدلیل محدودیتهای فیزیکی در کاهش سایز ترانزیستورها با مشکلات جدی روبرو شده است. اتوماتای کوانتومی سلولی نقطهای یا به اختصار QCAبا داشتن سرعت بالاتر انتقال اطلاعات، سایز کوچکتر مدارهای ساخته شده با آن و همچنین توان مصرفی کمتر این توانایی را دارد که در آینده به عنوان جایگزین تکنولوژی CMOSمطرح شود. در این مقاله یک طراحی بهینه از گیت Toffoliدر تکنولوژی QCAارایه شده است. پیادهسازی و شبیهسازی چینش گیت Toffoliبا استفاده از نرمافزار QCADesigner انجام شده است. مدار پیشنهاد شده با مدارهای پیشین ( QCAاز نظر تعداد سلول بکار رفته، مساحت اشغال شده و تاخیر از ورودی به خروجی) و همچنین با تکنولوژی ( CMOSاز نظر مساحت اشغال شده، توان مصرفی، تاخیر از ورودی به خروجی و فرکانس کاری) مقایسه شده است. نتایج مقایسه نشان میدهد که از هر لحاظ گیت Toffoliپیشنهادی ما بر کارهای انجام شده پیشین برتری دارد