02 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻄﻮط ﭘﺴﯿ
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﯿﻮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، پویا جهانیان (دانشجو)، عباس رضایی (استاد راهنمای اول)

چکیده

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﻮک در ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم ، اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺪاری ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﻧﻮع از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻼس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﺎری ، زاوﯾ ﺪاﯾﺖ، ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن و...در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻫﺪف از ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺑﻠﻮک ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ، رﺷﺪ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﯿﺎم را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻼس ﻫﺎی I و G ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺎزده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻏﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻮازی اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮازی ﻧﯿﺰ ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان دوم و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دوﻫﺮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪار ، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﭙﺪاﻧﺲ در ﺧﺮوﺟﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺑﺮو ﻧﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وﻟﺘﺎژ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻣﺪار ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎ و... وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن اﻓﺰاره ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻓﺰاره اﮐﺘﯿﻮ ﻧﻤﻮد. اﻣﺮوزه ﺧﻄﻮط ﭘﺴﯿﻮ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای امپﺪاﻧﺲ ﻫﺎ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻫﺮﺗﯽ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ اﺳﺖ . ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﮐﻼس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ AB ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ و از دو ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻼس C ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪار و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی LDMOS آراﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ