29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت کوآدروتور به همراه تصویربرداری از اشیای مورد نظر و برچسب گذاری داده ها با مشخصات مندرج در فرم بیانیه کار پیوست قرارداد
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ساخت کوآدروتور، تصویربرداری، برچسب گذاری داده ها
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

ساخت کوآدروتور به همراه تصویربرداری از اشیای مورد نظر و برچسب گذاری داده ها با مشخصات مندرج در فرم بیانیه کار پیوست قرارداد