29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی تأثیر پارامترهای جوش در زوایای مختلف بر عرض جوش در جوشکاری اتوماتیک لوله به روش GMAW
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جوش لوله ، جوش اتوماتیک ، GMAW ، مدلسازی
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (نفر اول)، محسن کلانتر (نفر دوم)

چکیده

زاویه جوش یکی از پارامترهای اصلی است که به همراه سایر پارامترها، بر جوش تأثیرگذار است. در جوش اتوماتیک لوله،هر ربات جوشکار در یک سمت لوله از زاویه صفر تا 180 درجه را به صورت پیوسته جوش میدهد، و به همین خاطرشکل قوس و خواص آن به طور مدام در حال تغییر است. در این تحقیق، عرض جوش بهعنوان خروجی فرایند، و پارامترهای ولتاژ، جریان، سرعت تراول، سرعت تغذیه سیم و زاویه ربات حول لوله به عنوان ورودی های موثر در نظر گرفته شدهاند. لوله بین زاویه صفر تا 180 درجه به 37 ناحیه تقسیم شد، و سپس برای هر قسمت یک مدل خطی بر حسب بسط تیلور خروجی نسبت به پارامترها تعریف گردید. بسط تیلور حول یک نقطه کار مشخص محاسبه شد. مقادیر مشتق جزیی در بسط تیلور به صورت تجربی محاسبه شدند. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، مقدار عرض جوش به ازای هر مقدار از پارامترها، در حوالی نقطه کار تخمین زده شد. نهایتاً، طی دو مثال با مقادیر تجربی و حاصل از مدل سازی با هم مقایسه شدند.