29 خرداد 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی وساخت یک مبدلDC-DCبوست درجه دوم بابهره ولتاژبالا
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مبدل هایDC-DCبابهره ولتاژبالا،مبدل بوست درجه دوم،سلول چندبرابرکننده ولتاژ،سلف کوپل شده
پژوهشگران میلاد رضائی (دانشجو)، وحید عباسی (استاد راهنمای اول)

چکیده

ولتاژخروجی سیستم های انرژی تجدیدپذیرپایین بوده ودرصورتی که بخواهند به اینورتروشبکه متصل شوند به مبدل های DC-DC بابهره ولتاژ بالا نیازدارند. ازاین رو،دراین پایان نامه طراحی وساخت دو مبدل پیشنهادی DC-DC غیرایزوله مبتنی برمبدل بوست درجه دوم بابهره ولتاژ بالا که مناسب برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیرمی باشدارائه گردیده است. درمبدل پیشنهادی اول ازتکنیک سلول چند برابرکننده ولتاژوبصورت جایابی صحیح درمبدل بهره برده شده که به منظورکاهش تعدادقطعات،سلول چندبرابر کننده ازطریق به اشتراک گذاشتن یکی ازسلف های خود بامبدل بوست درجه دوم ترکیب شده است. مبدل پیشنهادی اول بادیگر توپولوژی ها مقایسه گردیده که مزایایی ازجمله:بهره ولتاژبالا،استرس ولتاژکمترروی دیودها وخازنهاونیاز به سلف های کوچکتری دارد. درمبدل پیشنهادی دوم ازتکنیک سلف کوپل شده وخازن سوییچ شونده استفاده گردیده ،که دراین حالت طرف ثانویه سلف کوپل شده با بخش خازن سوییچ شونده ادغام شده است. درمقایسه مبدل پیشهادی دوم باساختارمشابه خود، بهره ولتاژبالاتر،استرس ولتاژکمترروی قطعات ازجمله سوییچ اصلی ونیازبه سلف ورودی کوچکتر ازمزایایی آن می باشد.کارکرد اصلی،طراحی سلف ها،معادلات تلفات ومقایسه بادیگرتوپولوژی هادردوساختار پیشنهادی بطورکامل تشریح گردیده ودرآخربرای صحت نتایج تئوری هردومبدل پیشنهادی درآزمایشگاه ساخته وتست شده است.