29 خرداد 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نحوه عملکرد کلید گازی به ازاء گازهای جدید در راستای جایگزینی گاز (SF(6
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران وحید عباسی (نفر اول)

چکیده

یک مدل سه بعدی (3-D) حالت گذرا برای بررسی جایگزین مناسب گاز (SF(6 در کلید گازی به کاربرده شده است.دمای قوس به عنوان معیار اصلی برای انتخاب جایگزین مناسب گاز (SF(6 در نظر گرفته شده است. سه گاز CO(2), CF(3)I و(N(2 برای جایگزینی با (SF(6 و تأثیر آنها بر روی قوس مورد بررسی قرار می گیرد. پارامترهای رسانایی حرارتی، ویسکوزیتهو چگالی بر انتقال حرارت تأثیرگذار هستند که مورد بررسی قرار می گیرند. تأثیر ویسکوزیته، رسانایی حرارتی و چگالیبه طور همزمان در شبیه سازی ها اعمال شده است و نتایج ناشی از تأثیر هر سه پارامتر است. با توجه به نتایج و بررسی ها،مؤثرترین جایگزین می تواند انتخاب شود همچنین ترکیب های پیشنهادی هم ارائه می شود.