29 خرداد 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب جهت میدان مغناطیسی خارجی مؤثر در کلید گازی (SF(6
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران وحید عباسی (نفر اول)

چکیده

یک مدل سه بعدی (3-D) حالت گذار برای بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی خارجی بر ویژگی های پلاسما درکلید گازی (SF(6 به کار برده شده است. درجه حرارت قوس در مناطق مختلف و آشفتگی گاز در ناحیه قوس به عنوان دومعیار اصلی برای انتخاب جهت میدان مغناطیسی خارجی مؤثر در نظر گرفته شده است. کاربرد میدانهای مغناطیسیخارجی با اعمال نیروهای الکترومغناطیسی چرخشی به قوس الکتریکی در جهات مختلف و تأثیر آن بر ویژگی های پلاسمادر این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به ساختار مورد مطالعه، سیم پیچ ها (برای تولید میدان خارجی) به صورتسری با کنتاکت ها و به دور نازل قرار دارند که میتوانند تا حدودی قابل تنظیم باشند. سیم پیچ ها انرژی خود را از جریانقوس الکتریکی می گیرند از این روبه کنتاکت ها متصل هستند. سه نوع چیدمان برای سیم پیچ ها به عنوان منابع میدانخارجی مطرح می شود و تأثیر آنها بر قوس مورد مقایسه قرار می گیرد. نتیجه این بررسی ها، انتخاب مؤثرترین ساختارتولید کننده میدان مغناطیسی خارجی است.