29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج مفاهیم کلیدی با استفاده از شبکه قاب و زنجیره مفاهیم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استخراج مفاهیم کلیدی، تجزیه گر معنایی، زنجیره مفاهیم، شبکه قاب.
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)، کامبیز بدیع (نفر دوم)

چکیده

: طی سالهای اخیر، رویکردهای متنوعی جهت استخراج خودکار کلمات و یا عبارات کلیدی ارائه شده است اما رویکردهای اندکی برای استخراج مفاهیم/ نکات کلیدی به طور خودکار وجود دارد که اغلب آنها نیز مبتنی بر متدهای آماری هستند. استخراج مفاهیم کلیدی فرایند شناسایی عباراتی است که بیانگر مفهوم اصلی متن هستند. در این مقاله رویکرد جدیدی جهت استخراج مفاهیم کلیدی با استفاده از شبکه قاب پیشنهاد شده که مبتنی بر پردازش زبان طبیعی است. در این رویکرد، تجزیه معنایی متن اصلی با استفاده از شبکه قاب صورت میگیرد و زنجیرههای مفاهیم ساخته میشوند. به هر مفهوم بردار امتیازی متشکل از چهار امتیاز که سه تای آنها مبتنی بر زنجیرههای مفاهیم هستند، نسبت داده میشود. در نهایت مفاهیمی که امتیاز آنها بیش از حد آستانه است، به عنوان مفاهیم کلیدی استخراج میشوند. سه حد آستانه متفاوت در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با یکدیگر مقایسه میشوند. برای ارزیابی سیستم پیشنهادی از خبره استفاده میشود و معیارهای دقت و یادآوری بررسی میشوند. کاربرد مفاهیم کلیدی در مسایلی نظیر شاخصگذاری متون الکترونیکی، ساخت کتابخانههای دیجیتال، خلاصهسازی متون، موتورهای جستجو، خوشهبندی، دستهبندی و ... است