29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نوآوری در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت دانش، نوآوری، فرهنگ سازمانی، مدل نیومن کنراد
پژوهشگران مریم اعظم (نفر اول)، سودابه محمدی (نفر دوم)

چکیده

مساله : به طورکلی مدیریت دانش همان سازماندهی دانسته هاست. یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش مورد نیاز، اشتراک اطلاعات درون سازمانی و تاکید بر تقویت حافظه سازمان به منظور بهبود روند تصمیم گیری، افزایش تولید و تشویق افراد به نوآوری درسازمان. در قلب مدیریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری پنهان است. لذا سازمان باید فضایی را به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و نوآوری درآن مورد تاکید قرار گیرد. هدف: مدیریت دانش غالباً به عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است و ازالزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب می شود. بهبود روابط درون سازمانی و بیرون سازمانی باتوجه به روابط موثر نوآوری بر مدیریت دانش دردانشگاه مهم ترین هدف برای انجام این پژوهش می باشد. روش : روش پژوهش پیمایشی است و داده های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه مورد مطالعه، اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه هستند که از بین آنها تعداد 30 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مدیریت نیومن_کنراد با پایایی 0,848 استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصین با تجربه این حوزه تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری در استقرار مدیریت دانش از وضعیت نسبتا مطلوبی در میان اساتید برخوردار است. همچنین رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه براساس مدل نیومن کنراد به این صورت است: 1- آگاه سازی دانشجویان از دانش های جدید خارج از دانشگاه 2- جلسات مکرر برای بررسی موضوعات تخصصی 3- مطلع سازی یکدیگر از تجارب و دانش خود.