29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
دانشگاه سبز و یادگیری الکترونیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)

چکیده

امروزه به واسطهی رشد سریع فناوریها و بویژه فناوری اطلاعات، بشر با مشکلات جدی زیست محیطی مواجه شده است. افزایش انرژی مصرفی بدلیل استفاده از تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات، تولید حجم عظیم زبالههای الکترونیکی غیرقابل بازگشت به طبیعت ، استفادهی بیرویه از سوختهای فسیلی و ...، همگی منجر به وارد آمدن آسیبهای جدی به محیط زیست شدهاند. بنابراین در این مقاله درصدد برآمدیم که با ارائهی راهکاری، فناوری اطلاعات را جهت کاهش این اثرات منفی، بکار گیریم. در این راستا با پیشنهاد پیادهسازی یک سیستم یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها و برگزاری کلاسهای مجازی، میتوان تاثیرات مثبتی را بر متریک سبز یوآی گذاشت. این متریک هر ساله اقدام به امتیازدهی و رتبهبندی دانشگاهها بر مبنای دوستی آنها با طبیعت میکند. سیستم یادگیری الکترونیکی بر 5شاخص از 6شاخص سبز یوآی تاثیر مستقیم میگذارد و در نهایت منجر به افزایش امتیاز و رتبهی دانشگاه در این سیستم رتبهبندی خواهد شد. در این مقاله پیادهسازی یک سیستم یادگیری الکترونیکی را به عنوان راهکاری جهت سبز شدن دانشگاهها ارائه دادهایم