29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
: مدیریت دانش ، مدل نوناکا و تاکوچی، تسهیم دانش، فرهنگ سازمانی.
پژوهشگران سودابه محمدی (مجری)

چکیده

مساله: در سازمان های امروزی، مدیران، منابع انسانی را به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها به شمار می آورند. ارزش منابع انسانی به واسطه دانش آنهاست. توانایی بکارگیری دانش نیروی انسانی جهت استفاده از آن در بازار رقابتی، یکی از چالش های پیش روی مدیران سازمان ها می باشد. به همین منظور فعالیت های متنوعی درخصوص طراحی و استقرار سیستم های مدیریت دانش انجام می پذیرد. هدف: هدف ما در این پژوهش، مطالعه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر استقرار آن از دیدگاه کارکنان دانشگاه می باشد. روش: روش پژوهش پیمایشی است و داده های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه مورد مطالعه، تمامی کارکنان ستادی دانشگاه صنعتی کرمانشاه هستند که از بین آنها تعداد 87 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 880/0 و جهت تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 972/0 استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین با تجربه این حوزه تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 20استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش از وضعیت نسبتا مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است. همچنین رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه براساس مدل نوناکا و تاکوچی، به این صورت است: کنترل کارکنان هنگام استفاده از منابع، زیرساخت های تکنولوژی اطلاعاتی ، مشارکت دادن افراد در امور سازمان، احساس مسئولیت کارکنان ، ارزیابی عملکرد، الگوسازی.