29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه و ارائه راهکارهای کاربردی آن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ساختار سازمانی، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت دانش، اشتراک گذاری دانش، فرهنگ سازمانی
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)

چکیده

مساله: در جهان امروز، دانش به یک منبع بالقوه برتری رقابتی تبدیل شده است که بقای سازمان ها مستقیم یا غیرمستقیم بدان وابسته است. در این راستا مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای سازمان های قرن بیست و یکم تبدیل شده است. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر استقرار مدیریت دانش تأثیر بگذارند ازجمله می توان به فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری، رهبری و یادگیری اشاره نمود. هدف: هدف ما در این پژوهش، شناسایی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر استقرار آن از دیدگاه کارکنان ستادی دانشگاه می باشد. روش: در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تهیه پرسشنامه اول از مدل نوناکا-تاکوچی استفاده کرده ایم که پایایی این پرسشنامه 0.880 بدست آمد. همچنین برای تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 0.972 استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان و اساتید دانشگاه و نمونه مورد نظر شامل 87 نفر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش از وضعیت نسبتا مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است. به علاوه متغیرهای زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، توانمندی کارکنان، تعهد مدیران ارشد، الگوسازی، سنجش عملکرد و مشارکت کارکنان به ترتیب از عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ذکر گردیده اند.