29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و پیاده سازی سیستم کنترل با در نظر گرفتن عناصر غیر ایده آل در مبدل dc-dcدو ورودی-تک خروجی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیستم کنترل، عناصر غیر ایده آل، مبدل dc-dc
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، شاهین مطاعی (دانشجو)، سیروس همتی (استاد راهنمای اول)، وحید عباسی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذیر به علت حفظ پاکیزگی محیط زیست و جایگزین شدن آنها به عنوان منابع تجدید ناپذیر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و در مناطقی که دسترسی به انرژی الکتریکی وجود ندارد نیاز به مبدل های الکترونیک قدرت چند ورودی چند خروجی ، بسته به نوع نیاز و کاربرد آنها و تعداد ورودی ها و خروجی ها به شدت احساس می شود . ورودی مبدل از منابع ولتاژ مانند: سلول های خورشیدی ، باتری و ... به عنوان تغذیه مبدل استفاده می شود که مستقل از شبکه هستند و در خروجی نیز می توان با توجه به کاربرد مورد نیاز مبدل های کاهنده ، افزاینده و ترکیبی استفاده کرد . کنترل مبدل های پیشنهادی بصورت ایده آل برای نمونه های قبلی صورت گرفته است که از مقادیر داخلی و ناچیز هر المان که شامل( مقاومت داخلی ، ولتاژ هدایت و... )صرفنظر شده است . وجود مقادیر ذکر شده روی کار مبدل تاثیرگذار و منجر به افت ولتاژ ، کاهش راندمان مبدل و همچنین در طراحی کنترل کننده از لحاظ دقت مورد نظر روی سیستم مشکل ساز خواهد بود ، به این صورت که منحنی بود در حالت ایده آل برای اکثر موارد بهینه نیست و نتیجه خروجی در حالت ایده آل با حالت غیر ایده آل متفاوت بدست می آید . در مدل پیشنهادی کنترل سیستم به صورت غیر ایده آل با در نظر داشتن تمامی مقادیر داخلی هر المان صورت میگیرد که با این روش تحلیل بدست آمده برای مبدل به عمل و نمونه ساخته شده بسیار نزدیک تر می باشد . کنترل موردنظر برای این نوع مبدل ها بصورت مجزا در هر مد کاری می باشد ، هر مد یک کنترل مجزا ، و اگر بخواهیم دو پارامتر را باهم کنترل کنیم توابع بصورت تزویج هستند که باید از شبکه جداساز استفاده کنیم.