05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل مؤثر بر سهم استفاده از قطار در سفرهای برونشهری شهر کرمانشاه در راستای ارائه راهکارهای افزایش سهم سفرهای ریلی برونشهری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رگرسیون خطی؛ سفرهای برونشهری؛ سهم سفر ریلی؛ راهکارهای فنی-اقتصادی.
پژوهشگران شیده احتشام راد (نفر اول)، محمدامین امامی (نفر دوم)

چکیده

ر این پژوهش با انتخاب راه آهن کرمانشاه به عنوان یک خط ریلی نوظهور در کشور، در ابتدا به برآورد مدل سهم استفاده از قطار در سفرهای برون شهری پرداخته شده است. با توجه به نوپا بودن راه آهن در کرمانشاه سفرهای ریلی برون شهری کرمانشاه، تنها به دو مقصد تهران و مشهد انجام می شود. در این مقاله به تفکیک برای سفرهای ریلی کرمانشاه که مرتبط با تهران و مشهد هستند، سهم استفاده از قطار مدل سازی شده و نتایج مورد مقایسه قرارگرفته اند. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق میدانی و با استفاده از پرسشنامه در ایستگاه راه آهن کرمانشاه گردآوری شده اند.پرسشنامه مشتمل بر 10 سوال از نوع اقتصادی-اجتماعی و رضایتی است که پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی حاصل شده است. برای هر یک از دو مدل این پژوهش 160 نمونه گردآوری شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی که یکی از رایج ترین روش های پیش بینی تقاضای سفر و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد، استفاده شده است.نتایج مدل ها نشان می دهد که در سفرهای ریلی کرمانشاه که به مقصد تهران هستند، عوامل موثر و ضرایب رگرسیونی آنها به ترتیب عبارت اند از: میزان رضایت از مدت زمان سفر 0.106، هزینه سفر 0.096 و درآمد 0.067 ؛ و همچنین عوامل موثر و ضرایب رگرسیونی برای سفرهای ریلی کرمانشاه که به مقصد مشهد هستند به ترتیب عبارت اند از: میزان رضایت از خدمات کارکنان 0.136 ، هزینه سفر 0.067، درآمد 0.054 و میزان رضایت از مدت زمان سفر 0.035 مشاهده میشود تمامی عوامل به غیر از عامل میزان رضایت از خدمات، در هر دو مدل مشترک است.در پایان این پژوهش با توجه به شناخت عوامل موثر در نسبت استفاده از قطار از نظر مسافران و با توجه به شرایط کنونی کشور، با در نظر گیری شرایط حاکم بر راه آهن کرمانشاه راهکارهایی برای افزایش نسبت استفاده از قطار در سفرهای ریلی برون شهری کرمانشاه ارائه می شوند که در حقیقت راهکارهایی برای پاسخ به عوامل مهم از نظر مسافران است. به کار بستن این راهکارهای فنی-اقتصادی می تواند موجب افزایش سهم سفرهای ریلی از سفرهای برون شهری کرمانشاه باشد.