25 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تعادل بخار مایع برای سیستم - 2 CO - ][MEA][GLY در فشارهای پایین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب، دی اکسید کربن، تعادل، مایع یونی، مونو اتانول آمین گلیسینات.
پژوهشگران مهسا اکبری (دانشجو)، پیوند واله شیدا (استاد راهنمای اول)، حامد رشیدی (استاد مشاور)

چکیده

در کاربردهای عملی، بخار آب همیشه با گاز طبیعی همراه است. به همین ترتیب، غلظت مایعات یونی، به عنوان جاذب هاا ی امیدوار کننده برای حذف دی اکسید کربن، یک پارامتر مهم وحساس بر حلالیت دی اکسید کربن است. در این کاار، یا ک آنیون آمینو اسید جدید به نام گلیسینات به عنوان پایه مایع یونی سنتزو تعیین خصوصیات شد که برای جذب دی اکسید کربن استفاده شد. اندازه گیری های اولیه فیزیکی وشیمیایی در دماهای k 313 تا 323 نشان داد که افزایش خلوص مایع یونی اثرات منفی بر دانسیته، ویسکوزیته و کشش سطح مونو اتانول آمین گلیسینات دارد. تأثیر حضور آب در نمونه های مایع یونی و نیا ز بر روی بارگیری دی اکسید کربن در محدوده دمایی k 323 313 و تا فشار - bar 6 بررسی شد. در بین چهار محلول آبی مایع یونی، بیشترین بارگیری دی اکسید کربن ) / mol IL 2mol CO 1/12 برای مایع یونی% ) wt 25 در فشار تعاادل ی bar 1/35 و دمای k 313/15 بدست آمد. با افازا یش فشاار تعاادل ی تاا حادود bar 6/2 ، میا زان باارگ یری باه / mol IL) 2mol CO( 1/ 32 2 برابر بیشتر از آمین نوع اول است. مشخص شده است که اگرچه مایع یونی پیشنهادی یک جاذب / رسیده است که تقریبا 64 امیدوارکننده برای جذب دی اکسید کربن است، اماغلظت های بالای مایع یونی برای جذب دی اکسید کربن مناسب نیست.