25 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر حضور افزودنی در محلول آبی آمینی بر فرایند انتقال جرم جذب دی اکسید کربن در میکروکانال
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتقال جرم،آرژنین، دی اتانول آمین، دی اکسید کربن، میکروکانال.
پژوهشگران فروغ کریمی (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)

چکیده

هدف تحقیق حاضر، حذف گاز CO2 از جریان گاز در یک میکروکانال توسط حلال مخلوط حاوی دی اتانول آمین (DEA) و اسید امینه آرژنین (ARG) بعنوان یک افزودنی است. اثر غلظت آرژنین (wt% 0-12)، دبی حجمی گاز و مایع (mL/min 120-300) بر میزان حذف CO2، ضریب انتقال جرم حجمی فاز گاز (KGaV)، و شار نسبی انتقال جرم در دمای ثابت C45 و فشار اتمسفر بررسی شد. نتایج نشان داد که در دبی های بالای گاز و مایع، افزایش حضور اسیدامینه در محلول آبی آمین نوع دوم تا %12 وزنی باعث بهبود راندمان حذف CO2 از %89 تا % 91 می شود. علاوه بر این، مقادیر KGaV از 7/67 تا kmol/m3.h.kPa 2/73 افزایش می بابد که موید آن است که حضور اسید امینه بعنوان یک بهبود دهنده بالقوه در حلال آمینی نوع دوم نقش بسزایی در جذب CO2 در فرایند پس احتراق دی اکسیدکربن دارد.