25 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اختلاط، میکروکانال، واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman ، شاخص تفکیک.
پژوهشگران پیوند واله شیدا (نفر اول)، مجید یارمحمد توسکی (نفر دوم)

چکیده

بخش مهمی از فرایندهای شیمیایی را عمل اختلاط و ترکیب مواد تشکیل م یدهد. در این تحقیق، سعی شده است شبیه سازی اختلاط واکنش Villermaux-Dushman با استفاده از نر مافزار شبیه سازی COMSOL Multiphysics برای دو میکروکانال با سطح مقطع های مربعی و ذوزنقه ای با ابعاد مشخص و به منظور دستیابی به حداقل شاخص جدایش خروجی بررسی می شود. از داد ههای تجربی برای ورودی های معلوم به نر مافزار استفاده شد. اثر دبی حجمی بر شاخص جدایی Xs ب هعنوان معیار سنجش کیفیت اختلاط و نیز افت فشار درون میکروکانال بررسی شد. نتایج حاصل از مدل سازی حاکی از آن است که در کلیۀ دبی ها، میکروکانال Tشکل با سطح مقطع مربعی با شاخص جدایش نزدیک تر به صفر ) 0001 / 0- 0067 / 0( نسبت به میکروکانال Tشکل با سطح مقطع ذوزنقه ای عملکرد بهتری دارد. مقادیر افت فشار، هم در کار مدل و هم کار تجربی در همۀ دبی ها از 1m l/min تا 18 نزدیک به هم و در محدودۀ 0/01 bar تا 3/ 0 تغییر کرد. همچنین نر مافزار مورد استفاده نشان داد که در مدل سازی واکنش موازی –رقابتی یدید-یدات از دقت نسبتاً زیادی برخوردار است.