31 شهریور 1399

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

مشخصات درس

عنوان کنترل فرآیندها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز عملیات واحد 1
توضیحات