08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
خوشه بندی شبکه حسگر بیسیم به کمک تلفیقی از الگوریتم های جستجوی هارمونی و بهینه سازی توده ذرات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه حسگر بیسیم خوشه بندی الگوریتم جستجوی هارمونی الگوریتم بهینه سازی توده ذرات
پژوهشگران مهدی خزائی (نفر اول)، میترا پورحسن (نفر دوم)، صبا حاجتی (نفر سوم)

چکیده

رد دﻮﺟﻮﻣ تﻼﮑﺸﻣ ﻊﻓر یاﺮﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﯽﯾﺎﻫهﻮﯿﺷ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﺎﺗ ﻪﺘﺷاد نآ ﺮﺑ ار نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯿﺧا یﺎﻫلﺎﺳ رد ﻢﯿﺳﯽﺑ ﺮﮕﺴﺣ ﻪﮑﺒﺷ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ -هﺮﮔ یژﺮﻧا ندﻮﺑ دوﺪﺤﻣ ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ﻪﮑﺒﺷ ﺮﻤﻋ لﻮﻃ ﯽﻫﺎﺗﻮﮐ ،ﺖﺳا رﺎﭼد نآ ﻪﺑ ﺮﮕﺴﺣ ﻪﮑﺒﺷ ﻪﮐ ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ زا ﯽﮑﯾ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﮕﺴﺣ ﻪﮑﺒﺷ ﯽﮔﮋﯾو ﺎﺑ ﺎﯿﺷا یﺪﻨﺑﻪﺘﺳد یاﺮﺑ یاهﻮﯿﺷ یﺪﻨﺑﻪﺷﻮﺧ .ﺖﺳا یﺪﻨﺑﻪﺷﻮﺧ ﻪﮑﺒﺷ ﺮﻤﻋ لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا یاﺮﺑ ﺎﻫشور زا ﯽﮑﯾ .ﺖﺳا ﻪﮑﺒﺷ یﺎﻫ .ﺖﺳا هوﺮﮔ ﮏﯾ رد کﺮﺘﺸﻣ ﻢﺘﯾرﻮـﮕﻟا و ﯽﻧﻮﻣرﺎـﻫ یﻮﺠﺘـﺴﺟ یزﺎﺳﻪﻨﯿﻬﺑ یﺎﻫﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﯾﺪﺟ یﺪﻨﺑﻪﺷﻮﺧ ﮏﯾ ﺎﺗ ﺖﺳاهﺪﺷ ﯽﻌﺳ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد ﺖﺒـﺴﻧ ﻪﺑ یﺮﺗﻻﺎﺑ یژﺮﻧا ﺢﻄﺳ ﻪﮐ دراد ار نﺪﺷ ﻪﺷﻮﺧﺮﺳ ﯽﮕﺘﺴﯾﺎﺷ یاهﺮﮔ ورﺶﯿﭘ یﺪﻨﺑﻪﺷﻮﺧ رد .ﺪﺷﺎﺑﯽﻣ تارذ هدﻮﺗ یزﺎﺳﻪﻨﯿﻬﺑ ﺮـﻫ ﻪـﺑ هﺮـﮔ ﺮـﻫ .دﻮﺷﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﻫﻪﺷﻮﺧﺮﺳ ﮏﺗ ﮏﺗ ﺎﺑ ﺎﻫهﺮﮔ ﯽﻣﺎﻤﺗ یﻪﻠﺻﺎﻓ ،ﻪﺷﻮﺧﺮﺳ بﺎﺨﺘﻧا زا ﺲﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺎﻫهﺮﮔ ﺮﯾﺎﺳ .دﻮﺷﯽﻣ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺷﻮﺧ نآ زا یﻮﻀﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗﮏﯾدﺰﻧ ﻪﮐ یاﻪﺷﻮﺧﺮﺳ