08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلی تحلیلی جهت پیاده سازی پروکسی سرور مبتنی بر پروتکل SIP
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدلسازی، پروتکل SIP، تئوری صف، پروکسی سرور، الگوریتم MVA
پژوهشگران مهدی خزائی (نفر اول)

چکیده

پروتکل آغاز نشست (SIP) یکی از معروف ترین و پرکاربردترین پروتکل ها، جهت تشکیل نشست در شبکه های چندرسانه ایی می باشد. تحقیقات زیادی به بررسی کارایی این پروتکل خصوصاً تحت اضافه بار پرداخته است. در این مقاله، پروکسی سرور پروتکل SIP توسط الگوریتم تحلیل مقدار میانگین (MVA) در تئوری صف مدل شده است. هدف از ارائه این مدل، بررسی کارایی آن نسبت به روش استاندارد پردازش پیام های SIP، آورده شده در RFC شماره 3261 می باشد. دلیل ارائه روش مدل سازی این است که شبیه سازها وابسته به زمان یا رویداد بوده در نتیجه با افزایش زمان شبیه سازی و یا افزایش بار ورودی، غیر همگرا و یا مدت همگرا شدن بسیار طولانی می شود. دلیل دیگر این است که اگر پارامترها به درستی مقدار دهی نشوند نتایج به دست آمده از شبیه سازی غلط و به دور از واقعیت است و قابل استفاده نمی باشند. اما مدل تحلیلی در زمان کوتاهی پارامترهای کارایی را محاسبه کرده و نتایج وابسته به تنظیمات خاص پارامترها نمی باشد. به منظور مدل سازی، نیاز شده که فرضیات مناسبی صورت پذیرد و الگوریتم MVA جهت پیاده سازی مدل ارائه شده سفارشی گردد. در نهایت، خروجی مدل تحلیلی با خروجی مدل استاندارد SIP به دست آمده از شبیه ساز مقایسه شده است. نتیجه مقایسه نشان می دهد که نتایج با درصدی کمی خطا برای روش مدل سازی همراه است که با توجه به ماهیت این روش قابل قبول می باشد. زیرا در مدل سازی، بسیاری از جزئیات که در کارایی کم اثر یا بی اثر است را در نظر نمی گیرند.