30 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تمرکز تنش در لوله های مسلح شده توسط الیاف شیشه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمود حشمتی (نفر دوم)

چکیده

امروزه با توسعه کاربرد روز افزون لوله های کامپوزیتی در صنایع مختلف، تحلیل حفره های محیطی در این لوله ها نقشبهسزایی را در بهبود طراحی و ساخت ایفا می کند. با بررسی حفره های موجود در لوله ها میتوان حجم زیادی ازتعمیر ونگهداری و هزینه آن را کاهش داد و از آنجایی که محل ترمیم، ضعیفترین قسمت هر سازه محسوب می شوند، تحلیلوطراحی قسمتهای ترمیمی، در درجه اول اهمیت قرار دارند. در حال حاضر از لوله های کامپوزیتی تحت عنوان GRPبه دلیل مزایای اقتصادی بالاجهت انتقال آب و سیالات خورنده در صنایع گوناگون استفاده می شوند. در این مطالعه مدلاجزاء محدود در فضای سه بعدی توسط نرم افزار اباکوس طراحی گردیده است. از کارهای بدیعی که صورت پذیرفتهاست، بررسی اثرات تمرکز تنش در لوله های GRP در صورت وجود حفره ی دایروی ، مستطیلی و مقایسه نتایج بدستآمده برای این لوله ها در صورت وجود یا عدم وجود هسته می باشد. میزان تمرکز تنش پیرامون حفره با اشکال هندسیمتفاوت در لوله مورد نظر بدست می آید و تنش در لایه های مختلف با شرایط مرزی متفاوت تحت فشار استاتیکیارزیابی شده و نقاط بحرانی ناشی از این تنش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایشنسبت a/b در لوله با حفرهای مستطیلی، ضریب تمرکز تنش افزایش می یابد.