28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی برهمکنش سیال-سازه در تیوب های با هندسه غیرمتداول حاوی جریان سیال
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برهمکنش سیال-سازه، لوله حاوی سیال، ارتعاش ، مقاطع غیر دایره ای
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، سید فرزاد حیدری (دانشجو)، محمود حشمتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

تاکنون تمامی تحقیقات صورت گرفته دررابطه با تیوب های با هندسه غیر متداول و کاربردهای آنهادر مبدل حرارتی بر موضوعات مربوط به انتقال حرارت و جریان سیال معطوف بوده است که این مطالعات منجر به نتایج کاربردی و مفیدی نیز شده است.جهت بررسی و نقش پارامترهای مختلف فیزیکی و هندسی تیوب های هندسه غیر متداول بر مشخصه های حرارتی و سیالاتی جریان داخل این تیوب ها از روشهای تحلیلی و همچنین روشهای عددی وشبیه سازی نرم افزاری استفاده شده است. در این پژوهش مسئله تیوب های با هندسه غیر متداول از جنبه دیگری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد به نحوی که تاثیر ایجاد جریان های پیچشی یا ثانویه که در هندسه های غیر متداول تیوب تولید می شود بر رفتار دینامیکی این تیوب ها به روش برهمکنش سیال-سازه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. این پژوهش تیوب های غیر متداول را به روش FSI شبیه سازی کرده و نتایج بدست آمده را با تیوب های متداول مورد مقایسه وارزیابی قرار می دهد. تیوب با مقطع بیضی ابتدا با کوپل کردن ماژول های فلوئنت و سازه ای وبا استفاده از کوپلینگ سیستم در نرم افزار انسیس مطابق مراحل زیر شبیه سازی می گردد:  ایجاد هندسه مدل  تولید شبکه ونامگذاری سطوح مختلف آن برای ورود به تنظیمات حل  تنظیمات حلگرمربوط به دامنه جامد  تنظیمات حلگرمربوط به دامنه سیال  ایجاد ارتباط بین حلگرجامدوسیال  بررسی روند حل به کمک رسم نمودارهای همگرایی  استخراج نهایی خروجی های سازه ای شامل تغییر شکل کلی،تنش ون میسز و کرنش ون میسز درادامه ماژول سازه با ماژول مودال کوپل شده و تیوب پیچ خورده با مقطع بیضوی آنالیز مودال می شود و نتایج برای شش مود طبیعی اول بدست می آید.