29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
هیدرولوژی اجتماعی حلقه گمشده مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار ، پایداری اجتماعی ، سیستم هیدرولوژیکی و اجتماعی ، علم انسان- آب ، مطالعه مروری .
پژوهشگران فاطمه جوانبخت شیخ احمد (نفر اول)، فرحناز رستمی (نفر دوم)، حسین آزادی (نفر سوم)، هادی ویسی (نفر چهارم)، فرزاد امیری (نفر پنجم)

چکیده

کمبود فزاینده آب یک چالش بزرگ در پاسخگویی به تقاضای رو به رشد دائمی برای آب از همه بخشها است. در مناطق خشک و نیمه خشک جهان این بحران احتمالاً با تأثیرات منفی تغییرات آب و هوایی بر دسترسی کلی آب تشدید خواهد شد. با توجه به محدودیت منابع آب کشور، ضرورت توجه به رویکردهای مدیریت پایدار منابع آب در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بهرهبرداری از آب ضروری است. رویکرد هیدرولوژی اجتماعی یک رویکرد امیدوارانه در مدیریت پایدار منابع آب است که انگیزه مطالعه مروری این مقاله را فراهم کرده است. این مقاله مروری بر رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در مدیریت منابع آب پرداخته است و با استفاده از روش مرور روایتی، اطلاعات تولیدشده در سه گروه؛ )1معرفی هیدرولوژی اجتماعی به عنوان روشی جدید برای مدیریت منابع آب، )2تشریح انواع چارچوبهای هیدرولوژی اجتماعی، و )3بررسی نقش هیدرولوژی اجتماعی در مدیریت منابع آب کشاورزی، طبقه بندی شدند. طبق بررسی مطالعات صورت گرفته، علیرغم بررسی ابعاد اجتماعی در مطالعات هیدرولوژی اجتماعی، هنوز ابعاد پایداری اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است که نیاز به انجام مطالعات بیشتر مفاهیم پایداری در هیدرولوژی اجتماعی را ضروری مینماید