29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر انواع روشهای مدلسازی هیدرولوژی اجتماعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اثرات انسان- آب، سیستم دینامیک، مدلسازی، مدیریت پایدار منابع آب، هیدرولوژی اجتماعی
پژوهشگران فاطمه جوانبخت شیخ احمد (نفر اول)، فرحناز رستمی (نفر دوم)، حسین آزادی (نفر سوم)، هادی ویسی (نفر چهارم)، فرزاد امیری (نفر پنجم)

چکیده

از یک سو تغییرات اقلیمی و کاهش بارش و از سوی دیگر رشد جمعیت و استفاده ناپایدار از منابع آب، به مشکلی جهانی در تامین آب تبدیل شده است. علاوه بر آن، سیاستها و برنامهریزیهای مدیران منابع آب میتواند در راستای تامین آب و رفع نیاز جمعیت برای جامعه رفاه یا مشکل ایجاد کند. به عبارتی، تعامل متقابل بین سیستم منابع آب و سیستم اجتماعی، مدیریت آب را پیچیدهتر میکند و عدم توجه به این پیچیدگی میتواند منجر به شکست مدیریت آب شود. به همین دلیل مفهوم هیدرولوژی اجتماعی معرفی شد تا با در نظر گرفتن اثرات تلفیقی انسان- آب به مدیریت پایدار منابع آب بپردازد. این مقاله به روش مروری بر رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در مدیریت منابع آب پرداخته و ضمن معرفی این مفهوم، به انواع مطالعات حوزه هیدرولوژی اجتماعی از جمله؛ هیدرولوژی اجتماعی تاریخی، هیدرولوژی اجتماعی مقایسهای و هیدرولوژی اجتماعی فرایندی پرداخته است. همچنین انواع روشهای مدلسازی تعاملات انسان- آب شامل مدل عامل بنیان، مدل مونت کارلو، مدلهای الگو محور، مدل الگوریتمهای فراکاوشی و مدل سیستم دینامیک معرفی میشوند. در انتها شبیهسازی سیستم دینامیک بعنوان پر کاربردترین روش مورد استفاده در بررسی سیستمهای هیدرولوژی اجتماعی شرح داده میشود