29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین پیشران های مؤثر بر توسعه برند فوتبال ایران با استفاده از رویکرد فازی خاکستری و ماتریس مشاوران گروه بوستون
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه برند، لیگ برتر فوتبال، ماتریس گروه مشاوران بوستون
پژوهشگران نگار قلی پور (نفر اول)، حسین عیدی (نفر دوم)، بهرام یوسفی (نفر سوم)، فرزاد امیری (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه و هدف:برند به عنوان یکی از مهمترین داراییهای نامشهود هر سازمان است، لذا بررسی عوامل مؤثر بر توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. برهمین اساس تحقیق حاضر به بررسی پیشران های مؤثر بر توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ماتریس مشاوران گروه بوستون و تحلیل روابط خاکستری فازی پرداخت. روش شناسی:جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی با حیطه تخصصی بازاریابی ورزشی، کارشناسان و متخصصان فعال در لیگ برتر فوتبال و همچنین مدیران عملیاتی لیگ و برخی افراد آگاه به موضوع(از جمله پژوهشگران حوزه بازاریابی و برندینگ در فوتبال) پژوهش بودند.در بخش کیفیی (18نفر) با روش گلوله برفی و در بخش کمی با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظیر خبرگان) 113نفر به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. در بخش کیفی داده ها بر اساس روش تئیوری زمینه ای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش فازی خاکستری در نرم افزار اکسل انجام گرفت. یافته ها:در بخش کیفی187 نشان مؤثر بر توسعه برند لیگ شناسایی و سپس در کد گذاری محوری در 35 مفهوم و در مرحله کد گذاری انتخابی در 10 مقوله دسته بندی شدند. محوری در بخش کمی با بهره گیری از روش کمی تحلیل داده ها و روابط خاکستری فازی وضعیت راهبردی در هرییک از ابعاد و مؤلفه های تقویت برند بررسی شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل در خانه پرسش قرار داشتند. نتیجه گیری:بر اساس یافته های پژوهش، ضروری است مدیران و مسئولین لیگ برتر فوتبال کشور با توجه به اهمیت رسیدگی به مؤلفه های شناسایی شده و بستر سازی مناسب، زمینه تقویت برند لیگ برتر را فراهم آورند.