29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه راهکارهای مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بر پایه مدل EFQM
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل تعالی EFQM، اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، توانمندسازها ، نتایج، منطق رادار
پژوهشگران فرزاد امیری (نفر اول)، نوید رفیعی (نفر دوم)

چکیده

هدف: در این طرح تلاش شده است مدل تعالی سازمان را برای اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بکار گرفته و ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیندهای سازمانی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، این سازمان براساس معیارهای مدل EFQM نسخه 2013 مورد ارزیابی قرار گیرد. روش شناسی: جامعه آماری و نمونه آماری این طرح صاحب نظران، مدیران و کارشناسان شاغل در اداره مذکور می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد مدل تعالی استفاده شد که روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. نوع تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش تحقیقی توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها منطق امتیازدهی رادار مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که امتیاز عملکرد مدل EFQM در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه برابر با 664.76 خواهد بود که به ترتیب از امتیازهای پنج معیار توانمندساز، رهبری با مقدار 80.68 از 100، خط مشی و راهبرد با مقدار 60.03 از 100، کارکنان با مقدار 58.66 از 100، شراکت ها و منابع با مقدار 55.33 از 100، فرایندها با مقدار 68 از 100، و همچنین چهار معیار نتایج یعنی نتایج مشتری با مقدار 99.06 از 150، نتایج کارکنان با مقدار 52.5 از 100، نتایج جامعه با مقدار 72.5 از 100 و در نهایت نتایج کلیدی عملکرد با مقدار 120 از 150 بدست آمد. در پایان نیز نقاط قوت و نقاط آسیب پذیر به همراه راهکارها و پیشنهادات ارائه گردید.