29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیات موسس شرکت دانش بنیان
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
شرکت تعاونی 4148 دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پژوهشگران عبدالحمید پاپزن (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)، علیرضا دودمان تیپی (نفر سوم)، مهدی خزائی (نفر چهارم)

چکیده

شرکت تعاونی دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه (شماره15546) طی شماره ملی 10660152174 درتاریخ 25/12/1389 دراداره کل تعاونی استان کرمانشاه به ثبت رسید این تعاونی اولین تعاونی دانش بنیان دانشگاهی است که درکشور ثبت و فعالیت خود را آغازمی کند. تعاونی مذکوربا پایندگی به اصول بنیادی و ............ تعاون و نعاونی از ابتدا برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده تا شعار " تبدیل علم به ثروت " را در محیط دانشگاه عملیاتی نماید. بر این اساس ضمن بهره گیری از نتایج پژوهش های به نتیجه رسیده ی استادان دانشگاه صنعتی، تلاش کرده پژو هش های جدیدی را نیز در تیم های متشکل از استادان و دانشجویان تعریف و به مرحله ی اجرا درآورد. شرکت در راستای رسالت های خود فعالیت های گسترده ای را نیز در زمینه ی آموزش های فراسودمند و نیز دوره ها و کارگاه های آموزشی کارآفرینی به اجرا درآورده است.