29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی اقتصادی نمودار کنترل X با طرح نمونه گیری متغیر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نمودار کنترلی انطباقی، مدل های اقتصادی-آماری ،تابع زیان کیفیت تاگوچی ، الگوریتم ژنتیک
پژوهشگران فرزاد امیری (دانشجو)، کاظم نقندریان (استاد راهنمای اول)، رسول نورالسناء (استاد مشاور)، عباس سقایی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از طراحی و استقرار نمودار های کنترل، کاهش تغییرات در فرایند از طریق کنترل و حذف انحرافات بادلیل است. طراحی بهینه نمودارهای کنترل نیازمند تخمین ریسک وقوع انحراف با دلیل و سایر پارامترهای فرایند و هزینه ای است. با این حال در عمل، براورد دقیق تعدادی از پارامترهای مدل امری دشوار است. برای نمونه، هزینه تولید تحت شرایط خارج از کنترل علاوه بر هزینه های جبران خسارت مشتری دارای هزینه های غیر قابل اندازه گیری مهمی همچون تغییر دید مشتری نسبت به محصول نیز می باشد. در راستای کاهش اثرات نادقیق بودن پارامترها در طرح های اقتصادی، رابطه بین هزینه های پایش فرایند و انحرافات از مقدار هدف طراحی شده در مشخصه های فنی با درنظرگرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی در مدل لحاظ شده است. تحلیل حساسیت جوابهای بهینه مدل پیشنهاد شده، نحوه ارتباط میان هزینه انتظاری سیستم کیفی و معیارهای آماری متناظر با اعلام هشدار خارج از کنترل را بیان می کند. بطور کلی، ارزیابی جوابهای بهینه نشان می دهد که تغییرات در اندازه شیفت در میانگین مشخصه کیفی بر متوسط هزینه انتظاری و متوسط زمان هشدار خارج از کنترل تاثیر دارد. مدل های ارائه شده اقتصادی نمودارهای کنترلی مجموعه جوابهایی ارائه می نماید که نسبت به رویکردهای پیشین، هشدار تغییرات در فرایند را بهبود و انعطاف پذیری بیشتری در تنظیم متغیرهای کنترلی فرایند به کاربران می دهد. نتایج مقایسه طرح های مختلف نشان داده است که طرح با اندازه نمونه و بازه نمونه گیری متغیر (VSSI) در مقایسه با طرح نمونه گیری ثابت و دو طرح اندازه نمونه متغیر (VSS) و بازه نمونه گیری متغیر (VSI) به هزینه کمتر و خواص آماری بهتری منجر خواهد شد. کاربران می توانند طرح‏هایی را انتخاب نمایند که علاوه برآن که مقرون به صرفه و کارا هستند، پیاده سازی آنها نیز در عمل برای آنها مقدور باشد. هدف تحقیق حاضر توسعه نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین از دیدگاه اقتصادی به نحوی است که هزینه های کیفیت و تابع زیان کیفیت تاگوچی حداقل شود. بمنظور کاهش هزینه های پایش فرایند و ارتقاء عملکرد نمودارهای کنترلی، در این تحقیق طرح‏های اقتصادی-آماری نمودارهای کنترلی پایش فرایند در حالت نمونه‏گیری انطباقی توسعه داده شده است.