29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نیازهای هواداران کیفیت خدمات ماتریس گروه مشاوران بوستون تحلیل روابط خاکستری
پژوهشگران نگار قلی پور (نفر اول)، حسین عیدی (نفر دوم)، بهرام یوسفی (نفر سوم)، فرزاد امیری (نفر چهارم)

چکیده

هدف: تماشـاچیان بـرای باشـگاه هـا، مهم ترین گروه برای کسب درآمد به حساب می آیند. در نتیجه شناسایی نیازهای موردنظر تماشاگر ورزشی و درک مثبت او از کیفیت خدمات ارائه شده برای پشتیبانی تیم، حضور و درآمد تیم بسیار حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران پرداخت. روش شناسی: جامعه آماری کلیه هواداران سه بازی پرسپولیس- استقلال، پیکان- استقلال، سپیدرود- پرسپولیس بودند. با توجه به تعداد گویه ها400 پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع گردید و در نهایت 373پرسشنامه صحیح موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایائی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد. ابزار تحقیق ا پرسش نامة محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأیید شد. همچنین ابزار راهبردی ماتریس BCG و بهره گیری از روش کمی تحلیل داده ها و روابط خاکستری وضعیت راهبردی در هریک از ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات بررسی شد. یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 5 بعد مورد شناسایی قرارگرفت که با استفاده از روابط خاکستری مورد اولویت بندی قرار گرفتند. این ابعاد به ترتیب شامل امکانات فیزیکی، عوامل مدیریتی، اتمسفر، امکانات جانبی و رسانه و اطلاع رسانی بودند. نتیجه گیری: به مدیران توصیه می گردد که با اقدامات خلاقانه و برنامه ریزی صحیح که چندان هزینه بر و زمان بر نباشد، رضایت هواداران ورزشی را جلب نمایند.