29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تدوین مدل استراتژیک توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فوتبال، تحلیل استراتژیک، توسعه برند، کارت امتیازی متوازن، سیستم های پویا
پژوهشگران نگار قلی پور (دانشجو)، حسین عیدی (استاد راهنمای اول)، بهرام یوسفی (استاد راهنمای دوم)، فرزاد امیری (استاد مشاور)

چکیده

هدف: برند به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر سازمان است و تحلیل استراتژیک عوامل موثر بر توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. لذا هدف تحقیق حاضر تدوین مدل استراتژیک برند لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش با روش آمیخته انجام گرفت. جامعه آماری اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی، کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال بودند. در بخشی کیفی ( 19 نفر) و در بخش کمی با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 85 نفر به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. یافته ها: بر حسب نتایج در بخش کیفی، 224 نشان موثردر حوزه موانع استراتژیک و 310 نشان در بخش عوامل استراتژیک موثر بر توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران در 35 مفهوم و 13 مقوله دسته بندی شدند. ابعاد کارت امتیازی متوازن، مفاهیم و مقولات با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. در رتبه بندی استراتژی های توسعه برند در بعد مالی، حفظ و کنترل نقدینگی، در بعد رشد و یادگیری، تقویت سرمایه انسانی در بعد فرایندهای داخلی، مدیریت راهبردی در فوتبال و در بعد مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری در اولویت اول قرار داشت. نتایج حاصل از روش گروه مشاوران بوستون و فازی خاکستری حاکی از قرار گیری بیشتر استراتژی ها در خانه پرسش بود. در نهایت با استفاده از تکنیک پویایی سیستم، مدل داینامیک توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با سه استراتژی ارائه شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند مدیران را با استراتژی های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران آشنا ساخته و امکان یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبال ایران را فراهم آورد.