29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی هتل لاله بیستون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی تاثیرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، گردشگری، هتل لاله بیستون، کرمانشاه.
پژوهشگران گلناز نگهداری (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)

چکیده

پژوهش کمی حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی هتل لاله بیستون از دیدگاه روستاییان منطقه انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، سرپرست های خانوارهای بخش بیستون و روستاهای مجاور آن بودند که تعداد آن ها 8001 خانوار بود و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، 367 سرپرست خانوار تعیین شد. نمونه ها از هر روستا به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و شامل نه بخش ویژگی های فردی، اقتصاد گردشگری، کیفیت زندگی، ساختار اجتماعی - فرهنگی، وضعیت سرمایه اجتماعی، وضعیت رفاه، وضعیت اقتصادی، وضعیت منابع و ویژگی های جمعیتی بود. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در ویژگی های جمعیت شناختی روستا در قبل و بعد از ساخت هتل لاله بیستون از دیدگاه روستاییان وجود ندارد. با این حال، تفاوت معناداری در سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، وضعیت رفاه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و وضعیت منابع طبیعی روستاها در قبل و بعد از ساخت هتل لاله بیستون وجود دارد.