29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در ارائه یک مدل مدیریت بحران پس از زلزله (مطالعه موردی، بحران اجتماعی و زیست محیطی زلزله کرمانشاه)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بحران اجتماعی، بحران زیستمحیطی، سیستم داینامیک، زلزله کرمانشاه، نرم افزار ونسیم
پژوهشگران دانیال محمدی (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)

چکیده

هر بحران دارای آثار گستردهای بر کشورها، دولتها و همچنین مردمان آن دارد. بخشی از مدیریت بحران، پسا از زلهلست ادست. در این رابطت شهر درپلذهاب واقع در ادتان کرمانشاه مورد مطالعت قرار گرفتت ادت تا پا از ارائت تحلیلی روشن از ابعاد و آدیبپذیری شهر و نیه تادیسات و تجهیهات شهری، نقاط ضعف و قوت برردی شده. نرمافسهار ونسسیم از انعطساب بسا تری در ایجساد مسد هسای گرافیکی برخوردار ادت و امکان ریشتیابی دریع مشکالت مد را دارادت. گرچت فعالً زلهلت را نمیتوان پیشبینی کرد، ولی میتسوان با افهایش ایمنی تأدیسات و زیرداختها، مقاومدازی داختمانها و... اثرات آن را کاهش داد