02 تیر 1403
بهزاد قنبري

بهزاد قنبری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
چند دسته جدید از روش های تکراری در یافتن جواب های معادلات غیرخطی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
روش نیوتن- روشهای تکراری - ریشههای ساده و چندگانه- معادلات غیرخطی -مرتبه همگرایی روش-شاخصکارآمدی
پژوهشگران بهزاد قنبری (نفر اول)

چکیده

اهمیّت و کاربردهای بسیار برای حل معادلات غیرخطی در ریاضی و مهندسی توجّه بسیاری از دانشمندان و محقّقان این زمینه پژوهشی را به خود معطوف ساخته است. هدف اصلی این طرح تحقیقاتی، ارائه خانوادههایی جدید از روشهای تکراری برای به دست آوردن ریشههای ساده و چندگانه معادلات غیرخطی است. بدین منظور از روش ضرایب نامعین، برای یافتن صورت کلّی خانوادهها در حل معادلات غیرخطی ا ستفاده شده است. ایده اصلی در روش ضرایب نامعین، پیشنهاد یک صورت کلّی برای روشها و سپسبه دست آوردن شرایط لازم و کافی برای ضرایب در فراهم آوردن شرایط همگرایی از مرتبهای خاصبرای آن روش میباشد.