29 تیر 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت راکتور شیمیایی با جریان نوسانی جهت جداسازی دی اکسید کربن بواسطه حلال
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
راکتور با جریان نوسانی، ، انتقا جر ، تلاطم، جداسایی، دیاکسیدکربن
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، کاوه نجاتی (نفر دوم)

چکیده

روند صعودی مصرف انرژی در جهان با وقوع انقلاب صنعتی منجر به افزایش دماای کاره یمای ، انتشار بیشتر گایهای گلخانهای و افزایش مسائل ییست محیطی گردید. در ای میان انتشاار گاای د یاکساید - کرب بیشتری تاثیر را به خود اختصاص داده است. بنابرای یافت راهکاری اقتصادی و پربایده جهت حافف و یا کاهش ای آلاینده مهمتری برنامه پیش رو می باشد. هدف ای ای مطالعه طراحای و سااخت پاایل وت نیماه صنعتی راکتور با جریان نوسانی جهت جفب دیاکسیدکرب بهواسطه حالا هاای مختلاا اسات. راکتاور باا جریان نوسان یک دستگاه اختلاط کننده منحصر به فرد و نوی است که شامل یک ساتون اساتوانه ای حا اوی بفلهایی دارای حفره )ارفیس( به طور مساوی است و نوسان سیا میتواند در انتهاا ی مخازن باا اسا تفاده ای پیستون اعما شود. ویژگیهای اساسی در ای عملیات، ایجاد حبابهای یکنواختتر، اختلاط کامال حبااب - های گای در راکتور و افزایش مدت یمان اقامت حبابها تا یمان قابل قبو است. با توجه باه اه میات و کااربرد اختلاط در فرآیندهای شیمیایی و سایر فرآیندها، طراحی و ساخت ای پاایلوت گاا بسایار مهمای در جهات شناخت بهتر هیدرودینامیک جریانها و نیز بهینه سایی فرآیندهای مرتبط با ای پدیده خواهد با ود. شاناخت رژیم و الگوی جریان در راکتورها میتواند برای طراحی بهتر و اقتصادیتر فرآینادهای مارتبط ب سایار مفیاد و موثر واقع شود.