05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
اعمال همزمان اکتساب انرژی و انتقال داده در سیستم مخابرات مشارکتی بر پایه استفاده از چندین رله چندآنتنه با درنظرگرفتن جایابی رله ها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اکتساب انرژی از سیگنال رادیویی، چندرلهای و چندآنتنی، پروتکل رله تقسیمزمانی، پروتکل رله تقسیمتوانی، انتقال حساس به تأخیر، انتقال غیرحساس به تأخیر، جایابی رله.
پژوهشگران عبدالحمید زاهدی (نفر اول)

چکیده

یکی از مشکلات اساسی شبکههای بیسیم کمبود انرژی لازم بهخصوص در شبکههای مشارکتی مبتنی بر رله است که در آن رلهها نقش اساسی در انتقال اطلاعات دارند اما انرژی محدودی وجود دارد. برای غلبه بر این مشکل، اکتساب انرژی از سیگنالهای رادیویی موردتوجه قرارگرفته است. با این کار گرههای واسط توانایی کسب انرژی از سیگنالهای رادیویی مبدأ را دارند و با این انرژی حاصلشده میتوانند اطلاعات را بهسمت مقصد هدایت کنند. بنابراین گرههای واسط که همان رلهها هستند، بایستی دو کار مهم اکتساب انرژی از سیگنالهای رادیویی و انتقال اطلاعات از مبدأ به مقصد را انجام دهند. دو راهبرد مهم برای این هدف وجود دارد که پروتکل رله تقسیمزمانی و پروتکل رله تقسیمتوانی نامیده میشوند. این دو پروتکل میتوانند در سیستمهای حساس به تأخیر و غیرحساس به تأخیر بکار گرفته شوند. کارهای قبلی انجامگرفته در این زمینه یک رله را بهعنوان واسط استفاده کردهاند و یا از یک آنتن برای اکتساب انرژی استفادهشده است. اما در این بررسی برای بهبود گذردهی اطلاعات و احتمال قطع از چندین رله واسط با چندین آنتن در هر رله استفادهشده است. همچنین جایابی مناسب رلهها بر اساس فاصله از مبدأ یا مقصد و نوع چینش آنها و تأثیر این جایابی بر نرخ گذردهی اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نتایج شبیهسازی، هنگام استفاده از چندین رله و چندین آنتن در هر رله، قابلیت اکتساب انرژی سیستم بیشتر شده و کارایی سیستم بهطور قابل ملاحظه ای افزایش مییابد.