05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
شکل دهی پرتو با استفاده از رله های چند ورودی -چند خروجی در شبکه های رادیوشناختی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران الهام منصوری (نفر اول)، عبدالحمید زاهدی (نفر دوم)

چکیده

شبکه رادیوشناختگر به دنبال ارائه روشی در جهت استفاده بهینه از طیف فرکانسی است. در این مقاله ابتدا تداخل حاصل بر روی گیرنده کاربر اولیه با قید تضمین کیفیت سیگنال به نویس در گیرنده فرستنده گیرندهها را در شبکه دوطرفه شناختگر مبتنی بر رله با اطلاع کامل از تمامی ضرایب کانال حل میکنیم. سپس به دلیل مجسا بودن شبکه ثانویه از شبکه اولیه و در اختیار نبودن ضرایب لحظهای لینک کانال تداخل، اطلاعات آماری مرتبه دوم آن لینک فرض شده و مسئله مجدداً حل میشود. همچنین شکلدهنده پرتو برای بیشینه کردن کیفیت سیگنال به نویس در گیرنده فرستنده گیرندهها با قید برآورده کردن دمای تداخل گیرنده کاربر اولیه در دو حالت در اختیار داشتن اطلاعات کامل ضرایب کانال و آمارگان مرتبه دوم لینک تداخل حل شده است.